Vireillä: STUK:n määräys kaivostoiminnan ja rikastustoiminnan turvallisuudesta

12.8.2015, 11:42 - Pekka Suomela

​Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kaivostoiminnan ja malminrikastustoiminnan turvallisuudesta.

Apulaisjohtaja Arja Tanninen​ kertoi 12.8 STUK:n järjestämässä tilaisuudessa suunnitteilla olevasta STUK:n määräyksestä.

Uusi määräys käsittää mm. säteilyannosten rajoittamista koskevia määräyksiä, teknisiä suunnitteluvaatimuksia sekä laitoksen käyttöönottoon liittyviä seikkoja.

Käytössä on varmistettava turvallisuustoiminnot, tehtävä tarpeelliset säteilysuojelujärjestelyt, huolehdittava ympäristön säteilyturvallisuudesta ja laitoksella (kaivos tai rikastamo) on oltava vatimukset täyttävä organisaatio, henkilöstö osaaminen sekä johtamisjärjestelmä.

Määräys sisältää myös jätehuoltoa ja alueen jälkihoitoa koskevia määräyksiä.

STUK valmistelee asiaa eteenpäin siten, että määräys tulisi voimaan 1.1.2016.

Määräystä uusittaessa Talvivaaran kaivos lienee jossain määrin ollut esillä.

Kommentteja voi toimittaa suoraan STUK:lle Arja Tanniselle.