Konkurssilain tarkistaminen

29.5.2018, 16:09 - Jenna Stenroos

Asia: OM 25/41/201
Lausunto 29.5.2018

 

1. Yleistä

Yleiset huomiot työryhmän mietinnöstä

Lausunto 29.05.2018

Kaivosteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Viittaamme kuitenkin samalla EK:n lausuntoon, jossa todetaan EK:n kuulemisesta.

Mietintö on tasapainoinen esitys ja monia sen esityksiä voidaan kannattaa.

 

2. Konkurssisaatavien selvittäminen ja menettelyn määräajat

Lausuntonne konkurssisaatavien selvittämistä ja menettelyn määräaikoja koskevista työryhmän ehdotuksista

Ei lausuttavaa.

 

3. Ympäristövastuut konkurssissa

Lausuntonne ympäristövastuiden asemaa konkurssissa koskevista työryhmän ehdotuksista

Mietinnössä on keskitytty insolvenssioikeudelliseen viitekehykseen ja pyritty hakemaan eri intressien tasapainoa sekä selvyyttä julkisoikeudellisten vastuiden asemaan konkurssitilanteessa. Kaivosteollisuus ry kannattaa valittua toimintamallia. Esitykseen sisältyvää ehdotusta uudesta konkurssilain 16 a luvusta voidaan pitää kannatettavana. Massavelkavastuun ulottuvuuden rajaamista voidaan pitää oikeana. Esityksessä perustellusti korostetaan konkurssilain merkitystä ja yksinomaisuutta julkisoikeudellisista vastuista. Mietintöön sisältyvät tulkintaohjeet eivät poista käytännön tilanteiden tulkinnanvaraisuutta, mutta selkeyttävät hyvin sitä problematiikkaa, johon törmätään esimerkiksi kaivosten konkurssitilanteissa.

Mietinnössä on aivan oikein jätetty pois sinänsä mielenkiintoiset mutta asiayhteyteen kuulumattomat seikat (esim. yleiset ympäristövastuulainsäädännön uudistamistarpeet, yleiset ympäristövastuiden ennaltaehkäisyn työkalut ja velvoitteiden kehittyminen taikka ns TOVA-asiat). Näiden kokonaisuuksien – samoin kuin pakollisen ympäristövahinkovakuutuksen kehittäminen ovat eri asioita ja omia projektejaan.

 

4. Tiedoksiannot ja konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmä

Lausuntonne työryhmän ehdotuksista, jotka koskevat tiedoksiantoja konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyissä sekä Kosti-asianhallintajärjestelmää

Ei lausuttavaa.

 

5. Julkisselvitys

Lausuntonne julkisselvitystä koskevista työryhmän ehdotuksista

Ei lausuttavaa.

 

6. Muut työryhmän ehdotukset

Lausuntonne työryhmän muista kuin edellä mainituista ehdotuksista

Mietinnön sivulla 83 on mainittu Hituran kaivoksen konkurssi, ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Selvyyden vuoksi Kaivosteollisuus ry haluaa mainita, että Hitura on monimerkityksellinen esimerkki. Liitämme tiedoksi Kaivosteollisuus ry:n lausunnon 6.11.2017 eduskunnalle asiaa käsiteltäessä. Kyse myös siitä, mitä alueelle läjitetty 1990-luvulla – luvallisesti.

 

Suomela Pekka
Kaivosteollisuus ry