Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 (hankeluettelo) muuttamisesta

29.5.2018, 16:07 - Jenna Stenroos

Asia: YM3/500/201
Lausunto 23.5.2018

Yleistä

Onko teillä hankeluettelon muuttamiseen liittyvää yleistä sanottavaa?

Kiitokset mahdollisuudesta lausua tästä hallituksen esityksen luonnoksesta, jota YM valmistelee. Erityinen kiitos YM:lle siitä, että etukäteisvalmistelun eri vaiheissa oli mahdollista antaa näkemyksiä nykytilanteesta ja kehittämistarpeista.

Onko teillä muuta lausuttavaa luonnoksesta hallituksen esitykseksi?

Kaivosteollisuus ry katsoo, että vähintäänkin jatkovalmistelussa olisi nyt esillä olevaa esitystä hankeluotteloksi arvioitava uudelleen ns yhden luukun lakihankkeiden edetessä (YM:n lainsäädäntöhanke). Näin erityisesti tuotannossa olevien hankkeiden muutostilanteita arvioitaessa.

Näkemyksenne hankeluettelon alakohdista

1. Eläinten pito

Ei lausuttavaa.

2. Luonnonvarojen otto ja käsittely

Kohta 2a. Termien yhtenäistäminen ja kaivoslain mukaisen termin ’kaivosmineraalit’ käyttö on perusteltua.

Kaivostoimintaa koskeva YVA-menettelyn soveltamiskynnys on direktiivissä sidottu avoulohostoiminnan pinta-alaan. Maamme lainsäädäntö on tältä osin tiukempaa, kun hankeluettelo edellyttää myös louhittavan määrän eli tonnirajan huomioimista. Näin on ollut jo useita vuosia YVA- lain taipaleella.

Kun otetaan huomioon se, että kyse on kansallisesta määrittelystä, Kaivosteollisuus ry esittää, että tonnirajaa nostettaisiin. Vähimmäisvaatimuksena on, että toim innan muutostilanteissa silloin, kun mikään muu luparaja taikka reunaehto ei ylity, tuota tonnirajaa ei huomioitaisi, taikka sitä ainakin nostettaisiin. Huomattavaa on, että Suomessakin suuren av olouhoksen kuukausilouhinta saattaa olla yli 3,0 miljoonaa tonnia.

Isoilla avolouhoksilla vuosilouhinta saattaa tonneissa kasvaa yli raja-arvon verran ilman, että tällä on merkitystä kaivoksen kokonaisvaikutuksia arvioitaessa. YVA-prosessin käytettävyyttä ja hyväksyttävyyttä ei palvele esillä oleva YVA muutostilanteessa.

Pinta-alan perusteella tehtävän YVA-prosessin kynnysarvoa olisi tarkennettava siten, että 25 hehtaaria tarkoittaa kaivoslain mukaisessa luvassa määriteltyä avolouhoksen pinta-alaa, ei kaivosalueen kokonaispåinta-alaa.

Kohta 2d. Toriumin ja talteenoton lisääminen luettelokohtaan

Koelouhinnan ja rikastamisen osalta toteamme liitemateriaaliin viitaten, että ko. toimintaa tehdään monessa mittakaavassa.

Kaivosteollisuus ry katsoo, että uraanimalmin koelouhinnan ja rikastuksen ympäristövaikutukset (URAKKA) -loppuraportissa (Mustonen et al. 2007) suositeltua 30 000 t koelouhintarajaa on pidettävä kannatettavana. Kyseessä on kansallinen hanketyyppi. Direktiivi tai Espoon sopimus eivät näin ollen aseta vaatimuksia säännöksen sisällölle.

On huomioitavaa, että esitysluonnoksessa viitatut selvitykset ovat usean vuoden takaa. Kaivosteollisuus ry esittää, että asiaa vielä arvioidaan uudestaan lisäselvitysten kautta. Uraanin etsintä on melko vähäistä, ja toisaalta energiamurros vaatii tutkimuspanostuksia myös Suomessa.

3. Vesistön rakentaminen ja säännöstely

Ei lausuttavaa.

4. Metalliteollisuus

Ei lausuttavaa.

5. Metsäteollisuus

Ei lausuttavaa.

6. Kemianteollisuus

Ei lausuttavaa.

7. Energian tuotanto

8. Energian ja aineiden siirto sekä varastointi

9. Liikenne

10. Vesihuolto

11. Jätehuolto

Suomela Pekka
Kaivosteollisuus ry