Kaivosvesiosaamista ja teollisten projektien hallintaa - Teollisuustaito Oy

01.2.2018 Hanna Repo / Kainuun Etu Oy

Teollisuustaito Oy on monipuolinen kajaanilainen asiantuntija- ja työmaapalveluyritys. Teollisuustaito on viime vuosina profiloitunut kaivosteollisuuden suuntaan vahvana vesienhallinnan asiantuntijaorganisaationa. Tämän lisäksi yritys tuottaa kaivos- ja muulle teollisuudelle monipuolisia työmaapalveluita.

Vesitasemallinnuksesta on etua kaivoksen koko elinkaaren ajan

Teollisuustaidon osaaminen on kahdessa ”korissa”, joista toinen nojaa yrityksen toisen omistajan, toimitusjohtaja Annika Hämäläisen omaan vesienhallintakokemukseen. Ennen yrittäjäuran aloitusta Hämäläinen on työskennellyt hydrometallurgisten prosessien suunnittelun parissa sekä suunnittelu- ja esimiestehtävissä kaivoksen vesienhallintaosastolla. Sittemmin hän on tehnyt vesitasemalleja usealle Suomen kaivokselle ja kaivoshankkeelle, sekä muutamalle ulkomaiselle kohteelle.

– Vesitasemallinnuksessa tieto toimintaympäristön vesistä ja vesistöistä kootaan yhteen paikkaan, jolloin syntyy datapankki vesistä, niiden määristä ja vaikutussuhteista. Tieto toimii pohjana mm. luvitukselle, operoinnille ja allasmitoitukselle, Annika Hämäläinen selventää oman erityisalansa merkitystä kaivoksissa. Vesitasemallinnus toimii myös prosessimuutosten apuna esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan tuotannon laajentamista tai halutaan tarkastella uuden prosessikemikaalin vaikutusta vesienhallintaan.

Kaivosympäristön erikoispiirteet huomioitava vesitasemallinnuksessa

Kaivosympäristö on hyvin poikkeuksellinen toimintaympäristö verrattuna muihin prosessiteollisuuden toimintaympäristöihin. Kaivosten ominaispiirteisiin kuuluu, ettei vesikiertoa voi kokonaan eristää luonnonvesistä. Laajoina, kattamattomina ulkoalueina kaivoksissa kaikki vedet vaikuttavat vesienhallintaan. – Rehellisesti sanottuna täysin suljettua vesikiertoa ei ole olemassakaan. Luonnossa vallitsee aina eri olosuhteet kuin sisätiloissa, joten vesitaseen laskenta ja suunnittelu ovat erityisen tärkeäitä kaivoksilla, Hämäläinen tähdentää. Asiaan liittyy myös luonnon pohja- ja pintavesien suojelutarve. – Vesienhallinnan yksittäisongelmat leimaavat koko kaivosteollisuutta ja ovat johtaneet erityisen tarkkaan ja laajaan tarkasteluun kaivoksilla, toteaa Hämäläinen.

Vesiosaamisen kasvattaminen on koko kaivostoimialan yhteinen etu

Kaivosvastuuverkoston vuoden takainen toimeksianto, laatia katsaus kaivosteollisuuden vesienhallinnan nykykäytännöistä ja kehityssuunnista pohjoisissa olosuhteissa, on eräs esimerkki Teollisuustaidon vankasta vesiosaamisesta. Konkreettisemmin Teollisuustaidon panos kaivosalan osaamisen kehittämiseen näkyy kuitenkin yrityksen toteuttamien vesienhallintaan liittyvien koulutusten kautta. Kaivostoimijoiden lisäksi kaivosvesiin liittyvää koulutusta kohdistaan jatkuvasti enemmän myös kaivoksilla urakoiville yrityksille, esimerkiksi maansiirto- ja putkirakennusurakoitsijoille. Viranomaisten kouluttaminen on osa kokonaispalettia – ELY-keskusten koulutuksen suunnittelu on Hämäläisellä parhaillaan työn alla. Kaiken kaikkiaan Teollisuustaito on tähän mennessä kouluttanut Suomessa satoja vesiosaajia.

Vuoden 2018 alusta lähtien Teollisuustaito on tarjonnut asiakkailleen entistä kokonaisvaltaisempaa vesien ja vesistövaikutusten hallinnan palvelua. Yrityksen tarjoamat asiantuntijapalvelut ulottuvat prosessiin liittyvien tehtävien lisäksi myös kaivosalueen ulkopuolelle. Nyt asiakkaille voidaan laatia myös pienimuotoisia ympäristö- ja vesistöselvityksiä, ympäristötarkkailusuunnitelmia, -ohjelmia ja -raportteja sekä maa-aines-, vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupahakemuksia vaikkapa kaivospiirin laajentuessa.

Kuvituskuva TT

Työmaapalveluiden koordinointi on tilaajan edunvalvontaa

Toisen oksan Teollisuustaidon osaamisessa muodostavat työmaapalvelut ja niiden koordinointi. Monesti Teollisuustaidon asiantuntijat toimivat päätilaajan tai rakennuttajan edunvalvojina projekteissa. – Asiakastarpeet vaihtelevat hieman kohteittain, mutta lainsäädäntö on vakio, Teollisuustaidon toinen omistaja, toimialajohtaja Kare Lappalainen toteaa. Yrityksen näkökulmasta projektit ovat toistuvia. Vuosien kokemuksen pohjalta tiedetään niin lainsäädännölliset reunaehdot kuin myös mikä toimii käytännössä ja mikä puolestaan ei, eli voidaan hyödyntää toimijoille hiljaisena tietona kertynyttä hyvien käytänteiden työkalupakkia tilaajan eduksi. Tehtävämme on huolehtia siitä, että projektin eri vaiheissa työt sujuvat juohevasti ilman ylimääräisiä haasteita asetusten ja lakien mukaisina. Lisäksi projektivalvontamme näkyy suorina kustannussäästöinä tilaajalla. Me tiedämme ja tunnistamme pitkän kokemuksemme ansiosta ne ”sudenkuopat”, jotka pitää välttää ja joissa asiakas säästää rahaa ja vaivaa, Kare Lappalainen sanoo.

Teollisuustaidon teollisia referenssejä ei valitettavasti voi nimetä. Asioista on lupa puhua vain toimialatasolla. – Monipuolisin ja samalla mittavin työkohteemme on ollut energiateollisuuden tehdasprojekti. Siellä olimme vastuussa työmaapalveluiden koordinoinnista työturvallisuus mukaan lukien, kertoo Lappalainen. Projektin alkuvaiheessa yritys toimi hankinnan tukena kartoittaen tilaajalle paikalliset urakoitsijat. Tämän jälkeen kohteeseen järjestettiin lakisääteiset turvallisuuskoordinointipalvelut ja rakennusvalvonta, sekä laiteasennus- ja LVI-töiden valvonta. Töiden kiireisimmässä vaiheessa yritys toteutti lisäksi urakoitsijoiden yhteisen palovartioinnin. Varsinaisen rakennusvaiheen jälkeen asiakasta on vielä tuettu kohteen käyttöönotossa ja huoltoseisakeissa.

Nousukausi näkyy niin hankkeiden määrässä kuin toteuttajaportaassakin. Ulkomaalaisten työtekijöiden osuus on isosti kasvussa. – Heihin liittyy aina paljon paperirumbaa ja erityistä huomioitavaa, kuten eri maiden väliset verokäytänteet. Näissä viranomaisasioissakin tilaaja voi kääntyä puoleemme, Lappalainen lisää.

Ammattimainen valvonta tehostaa projektin kokonaistoteutusta

Teollisuustaidon johdon viesti teollisuudelle on selvä: ammattitaitosten valvojien käyttö teollisuuden rakennusprojektien valvonnassa tehostaa projektien kokonaistoteutusta monella tavalla. Valvontatyön huolellinen toteutus tuo kustannussäästöjä muutos- ja korjaustöiden vähenemisen kautta. Valvonnan avulla voidaan esimerkiksi välttää virheelliset perustukset, jotka myöhemmin pitäisi purkaa ja rakentaa uudestaan. Säästöä syntyy työn oikean toteutuksen lisäksi projektin aikataulussa pysymisen ansiosta.

– Valvomme betoni- ja raudoitustyöt, teräsrakennetyöt, LVI- ja teollisuusputkistotyöt sekä kone- ja laiteasennukset. Tämän lisäksi voimme tarkastaa tilaajan edunvalvojina massojen laskennat, putkistolaskennat, sekä prosessien konseptisuunnittelut, luettelee Kare Lappalainen. Kyse on kokonaisuuden hallinnasta sen sijaan, että valvotaan pieni toteutus kerrallaan ja toteutusten välille jää virhemarginaalia kasvattavia katvealueita.

Turvallisuuskoordinointi on työmaan selkäranka

Teollisten projektien ja työmaiden yksi tärkeimmistä osa-alueista on tuotantoon integroitu turvallisuus. Teollisuustaito on toteuttanut useiden isojen teollisuusprojektien turvallisuuskoordinoinnin sekä kaiken vaatimuksenmukaisten turvallisuuskäytäntöjen toteutuksen, koulutukset sekä dokumentoinnin. Teollisissa kohteissa on huomioitava niin työntekijöiden kuin urakoitsijoidenkin töiden turvallinen järjestely. – Työmaalla pitää olla aina yhteiset pelisäännöt, jotta turvallisuus ja aikataulussa pysyminen olisi mahdollista. Kaikki tämä vaatii kokonaisvaltaista koordinointia ja valvontaa, Lappalainen alleviivaa.  

Lisätietoja: www.teollisuustaito.fi 

***

Kainuun kaivosalan aktivointihanke (Kainuun liitto, EAKR, 2015 – 18) tukee alueen teollisuuspalveluyritysten näkyvyyttä ja liiketoimintamahdollisuuksia.

« Takaisin viestinnän etusivulle

[ssba]
A Picture

Hanna Repo

Kainuun Etu Oy

Projektipäällikkö, Kainuun kaivosalan aktivointihanke (Kainuun liitto, EAKR, 2015 - 18)