Golder Associates Oy

Viimeksi liittyneet

Osoite: Ruosilankuja 3 E, Helsinki, 00390, Finland

Puhelin: 09 561 7210

http://www.golder.fi

Sähköposti: info@golder.fi


Y-tunnus: 09825906

Liikevaihtoluokka: Ei ilmoitettu


Toimialat:
Konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut


Kuvaus:
Golder Associates Oy on Suomessa toimiva vuonna 1994 perustettu ympäristöalan konsulttiyritys, jolla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Kokkolassa. Tarjoamme asiakkaille konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita erikoisalueina turvallisuus, ympäristö, maaperä ja niihin liittyvä energia.


Palvelut:
Ympäristöasioiden hallinta ja lainsäädäntö: ympäristöjohtamisen toimintajärjestelmät ja vaatimustenmukaisuusarvioinnit, jätealan palvelut, kaivosalan palvelut, yritys- ja kiinteistökauppojen ympäristökatselmukset

Työturvallisuus ja lainsäädäntö: työterveys- ja turvallisuusjohtamisen toimintajärjestelmät, koulutukset, työsuojelupäällikköpalvelut, katselmukset ja auditoinnit sekä vaatimustenmukaisuusarvioinnit

Luonnonvarojen hallinta: biologiset ja ekologiset palvelut, geoenergiasovellukset, pohjavesi ja hydrogeologia, sedimentti- ja lietepalvelut

Ympäristö- ja sosiaalinen arviointi: vaikutusarviointipalvelut (YVA), ympäristö- ja terveysriskien hallinta, ympäristölupahakemusten laadinta

Käytöstäpoisto ja kunnostus: kunnostuspalvelut, maa-alueiden ja kiinteistöjen kehityspalvelut

Suunnittelu: kestävä kehitys, tietopalvelut ja GIS, geotekninen suunnittelu


Referenssit:
Golder Associates Oy on lähes 10 vuoden ajan tukenut asiakkaitaan työturvallisuuden kehittämisessä. Kaivosteollisuuden lisäksi asiakaskuntaan kuuluu niin kotimaisia kuin kansainvälisiä toimijoita mm. rakentamisen ja maanrakentamisen, liikenneväylärakentamisen, energiatuotannon, prosessiteollisuuden ja jätehuollon aloilta. Golder Associates Oy:n työturvallisuushankkeita ovat olleet työturvallisuuskatselmukset ja -auditoinnit (mm. vaatimustenmukaisuusauditoinnit, johtamisjärjestelmien kehittämistä tukeva auditoinnit, GoldRef-haastattelumenetelmällä toteutettavat turvallisuuskäytäntöjen kokonaisvaltaiset kartoitukset ja käytäntöjen kehittäminen), räätälöidyt työturvallisuuskoulutukset (mm. Käytösperusteinen turvallisuus, Vaarojen tunnistus ja riskitietoisuus, Työturvallisuuskortti), työsuojelupäällikköpalvelut, turvallisuuskoordinaattoripalvelut, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien rakentaminen sekä työhygienia.

Golder Associates Oy on toteuttanut yli 6000 erilaista ympäristöteknistä hanketta Suomessa vuodesta 1994 lähtien. Golder Associates Oy:llä on hyvä kokemus erilaisista ympäristöteknisistä tutkimuksista, näytteenotoista, maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinneista sekä niihin liittyvistä riskiarvioinneista.

Golder Associates Oy:llä on lisäksi merkittävä kokemus laaja-alaisten ja pilaantuneiden, monimuotoisten alueiden maaperän ja pohjaveden ympäristöteknisistä tutkimuksista, kunnostuksen suunnittelusta ja kunnostuksen valvonnasta.

ESIMERKKIKOHTEITA:

Kansainvälisen kaivosyhtiön metallisulatto
Turvallisuuskoordinaattoripalvelut; turvallisuuskoordinaattori-koulutuspäivän suunnittelu ja fasilitointi; vuosihuolto ja muiden rakennus- ja kunnossapito-hankkeiden vaatimustenmukaisuusauditointi.

Luottamuksellinen energia-alan asiakas
OHSAS 18001-standardin mukaisen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän mukaisen ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentaminen; järjestelmän rakentamistyön käynnistämiseen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen liittyvä konsultointi ja neuvonanto; työturvallisuuskäsikirjan laadinnan sparraus.

Maailmanlaajuinen kemikaalijalostaja
Työsuojelupäällikköpalvelut: merkittävien turvallisuusriskien ja kehitystarpeiden tunnistaminen, nykyisten YTT-järjestelmien toimivuuden arviointi; kehitysohjelmien suunnittelu ja -toimenpiteiden priorisointi; henkilöstön, työnjohdon, asiantuntijoiden, keskijohdon ja ylimmän johdon YTT-koulutus (yhteensä 12 tilaisuutta); vakituisen työsuojelupäällikön rekrytoinnin tukeminen.

Kansainvälinen kaivosyhtiö, Ruotsi
Työturvallisuus NI43-101 vaatimustenmukaisuus pre-feasibility study'ssä. Doku-ment¬tien katselmointi, gap-analyysi ja kriittisten osa-alueiden hallinta¬suunnitelma.

Useita asiakkaita
Hankkeissa työskentelevien urakoitsijoiden ja toimeksiantajan YTT-käytäntöjen auditointi GoldRef-haastattelumenetelmällä.

Kansainvälinen kaivosyhtiö
Laaja-alainen työturvallisuusauditointi kaivoksella ja rikastamolla. Työturvallisuuslakiseurannan täydentäminen ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden arviointi.

Maanrakennusyritys
Työturvallisuuskonsultointi; työturvallisuusdokumentaation vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja kehittäminen.

Voiteluöljytehdas
Selvitys uudisrakentamisessa huomioitavista ja uuden rakennuksen käyttöön liittyvistä turvallisuusasioista.

Kansainvälinen kaivosyhtiö
YTT-vaatimustenmukaisuusauditointi (kairauskohteet, toimisto ja varasto-toiminnot).

Rakennusmateriaalivalmistaja
Työhygieeniset mittaukset (mm. pöly, kvartsi, liuottimet ja melu) vuodesta 2008 alkaen.

Useita asiakkaita
Työturvallisuuskoulutukset, kurssit ja asiantuntijaesitykset:
• Käytösperusteinen turvallisuus -koulutuksen suunnittelu ja koulutus. 18.3.2016 mennessä 25 koulutusta. Jatkuva työ. 2014-
• Työsuojelupäällikön tehtävät ja Verkostot työsuojelun tukena -luennot (1,5 t). Työsuojelupäällikkökurssi: 11.4.2016 Helsinki, 15.3.2016 Oulu, 26.10.2015 Kuopio
• Työturvallisuusriskien arviointi, mittarit ja riskienhallinta. Työsuojelupäälliköiden ja -asiantuntijoiden pätevöitymiskoulutus 2012–2013 ja 2013–2014
• Haasteena nolla tapaturmaa. Eurosafety -messujen Tapaturmat alas -messuseminaari 6.11.2014
• Nolla tapaturmaa -ajattelu. Työsuojelupiirin ja Työterveyslaitoksen Riskienarviointi -seminaareissa 28.4.2009 ja 27.10.2009
• Työntekijän perehdyttäminen riskinarviointiin. Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen-seminaari 7.-8.10.2008
• Työturvallisuuskorttikoulutukset ja kurssimateriaalien räätälöinti. Kurssinjohtaja ja kouluttaja. 7.4.2016 mennessä 28 peruskurssia ja 6 kertauskurssia. Jatkuva työ. 2012-

Raholan vanha kaatopaikka, Tampere
Kaatopaikan kaasutarkkailu, pohjaveden tarkkailu, riskinarvioinnit, ympäristötekniset tutkimukset

Penttilänrannan alue, Joensuu
Kaatopaikan sulkemisen valvonta, kunnostuksen suunnittelu, kunnostuksen valvonta, ruoppauksen valvonta

Kreosootilla pilaantunut entinen ratapölkkykyllästämö, Luumäki
Kunnostus fytoremediaation avulla, kunnostuksen suunnittelu, riskinarvioinnit,
ympäristötekniset tutkimukset

Savion rautatietunnelin ympäristönseurantojen ohjaus
Ympäristötekninen asiantuntija, pohjavesiasiat, painuma-asiat, ympäristölupa-asiat

Keski-Pasilan ratapiha-alue, Helsinki
Kunnostuksen suunnittelu, kunnostuksen valvonta, pohjaveden tarkkailu, ympäristötekninen tutkimus

Turun Telakkaranta (Wärtsilä Oyj)
Kunnostuksen suunnittelu, kunnostuksen valvonta, urakan kilpailutus, urakoiden kustannusseuranta, ympäristöriskinarvioinnit

Ilmalan varikon valvonta ja seuranta
Kunnostuksen valvonta, pohjaveden seuranta ja tarkkailu, riskinarvioinnit, työsuojelulliset mittaukset