Teollisuustaito Oy

Viimeksi liittyneet

Osoite: Kehräämöntie 7, Kajaani, 87400, Finland

Puhelin: +358 40 7234008

http://www.teollisuustaito.fi

Sähköposti: info@teollisuustaito.fi


Y-tunnus: 2584153-5

Liikevaihtoluokka: Ei ilmoitettu


Toimialat:
Teollisuustaito Oy tuottaa käytännön vahvaan kokemukseen pohjautuvia asiantuntijapalveluita kaivos- ja prosessiteollisuuden toimijoille.


Kuvaus:
Yrityksen päätoimialoja ovat erityisesti tuotantolaitosten operatiivisen toiminnan saattaminen parhaaseen mahdolliseen tuotantotehokkuuteen. Tuotantotehokkuus saavutetaan sovittamalla tuotannolliset ja kunnossapidolliset toiminnot yhteen siten, että käytettävissä oleva operatiivinen aika on mahdollisimman suuri. Tämä mahdollistuu hyvällä operatiivisella toiminnan suunnittelulla ja toteutuksella, sekä tuottavien ja työssä hyvinvoivien organisaatioiden saavutusten myötä. Teollisuustaito Oy antaa omien kokeneiden ammattilaisten tiedot ja taidot sinun yrityksesi käyttöön.


Tuotteet:
• Tuotannon tehokkuuden optimointi
• Kaivosten vesienhallinta: vesitaseen mallintaminen, teknologioiden soveltuvuus- ja kustannusarviot, BAT-selvitykset
• Ympäristötekniikka ja kemikaalirekisteröinti: Päästöjen vähentämistekniikoita koskevat selvitykset, CLP- ja REACH-rekisteröinnit
• Työturvallisuuskäytäntöjen luominen, tarkastaminen ja kouluttaminen: TTT-mittarit ja seurantamenetelmät
• Kouluttaminen: Yrityksille, julkishallinnolle ja oppilaitoksille


Palvelut:
TARKEMMIN TTT-PALVELUISTA JA TTT-MITTAREITA KOSKEVISTA SEURANTAMENTELMISTÄ:
Yrityksen tulee seurata ja tilastoida työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä asioita sekä rakentaa tarvittavat toimintasuunnitelmat niihin liittyen. Teollisuustaito Oy käy lävitse asiakkaan TTT-käytännöt ja tarvittaessa auttaa niiden täydentämisessä esimerkiksi kouluttamalla henkilöstön siten, että käytännöt tukevat tehokasta tuotantoa:

• Työturvallisuuden työkalut tuotanto-organisaatiossa
• Työtehtäviin liittyvien riskinarviointien tekeminen
• Työhön perehdyttäminen ja opastaminen
• Henkilökohtaisten suojaimien käyttö
• Työlupakäytännöt
• Kunnossapitoon liittyvät turvallisuuskäytännöt
• Operointiin ja kunnossapitoon liittyvien työohjeiden luominen

TUOTANNON TEHOSTAMINEN KAIVOSTEN MURSKAUSPROSESSISSA:
Murskausprosessin tehokkuutta tarkasteltaessa tärkeitä suureita ovat käyttöaste, energiakulutus suhteessa tuotantomääriin, tuotannon tonnimäärät sekä murskaustuloksen laatu.

Korkea käyttöaste saavutetaan suunnitelmallisella kunnossapidon ja prosessin ajon yhteensovittamisella. Ennakoiva kunnossapito edellyttää käyttöhenkilökunnan kouluttamista siten, prosessin ajon aikaisessa tarkkailussa on mahdollisuus tehdä havaintoja laitteiden tulevista vikatilanteista.

Teollisuustaito Oy tuottaa operointi- ja työnjohtohenkilökunnalle koulutusta laitteiden kunnossapidosta ja auttaa asiakasta säännöllisten kunnossapitoseisokkien ajallisessa, sisällöllisessä ja turvallisuuden suunnitte-lussa siten, että tuotantotehokkuus optimoidaan. Teollisuustaito Oy tarkastaa tarvittaessa alihankkijoiden lakisääteisten työturvallisuuskäytäntöjen täyttymisen ja järjestää tarvittavat lisäperehdytykset asiakkaan puolesta.

Murskauslaitteiden oikealla ajotavalla voidaan vaikuttaa paitsi laitteiden käyttöikään, myös energiakulutukseen ja sitä kautta taloudellisuuteen. Teollisuustaito Oy luo yhteistyössä asiakkaan kanssa mittarit, jotka ohjaavat prosessin tehokkaaseen ajotapaan. Mittarit ohjaavat tuotannon ajotapaa yhdenmukaisesti koko tuotanto-osastolla ja auttavat saavuttamaan tuotantomäärille asetetut tavoitteet.

Murskausprosessin yleinen työhygieniahaitta on prosessissa muodostuva pöly. Pölyn hallitseminen on tärkeää myös laitteiden käyttöiän pidentämiseksi. Hyvän pölynhallinta voi myös mahdollistaa huoltotoimenpiteiden suorittamisen ilman, että koko prosessi joudutaan pysäyttämään. Pölyhaittojen ehkäisyn tekniset ratkaisut ovat Teollisuustaito Oy:n vahvaa osaamisaluetta, niin murskien, seulojen, välivarastojen kuin kuljettimien osalta.


Referenssit:
• Tehdaskokonaisuuden rakennusvaiheen työturvallisuuskoordinointi, 08/2014 - jatkuu
• Prosessilaitoksen työturvallisuuskäytäntöjen auditointi, käytäntöjen päivittäminen ja sisäänajo, 04/2015 - 12/2015
• Tuotantoprosessin työturvallisuuskäytäntöjen toteutuksen suunnittelu ja valvonta, 04/2015 - 09/2015 (Kaivos-teollisuus)
• Työlainsäädännön peruskoulutus ja riskienarvioinnit pro-sessiteollisuudessa, 11/2014 (Kaivosteollisuus)
• Kaivosten vesitaseen mallinnusprojektit (Kaivosteollisuus)
• BAT-teknologiaselvitykset sulfaatinpoistosta ja veden laatumittauksista (Kaivosteollisuus ja kunnallinen veden-käsittely)
• Vesienhallinta kaivoksessa -koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja luennointi (Aikuiskoulutuspalvelut AIKOPA)