Kestävä kehitys

Kestävän kaivostoiminnan verkoston Yhteiskuntavastuuraportti-sivuilta löytyy kaivosten vastuullisuutta koskevat perustiedot eri vuosilta.

Lisätietoa: Kestävän kaivostoiminnan verkosto 

Kaivostoimintaa harjoitetaan vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kestävä kaivostoiminta ottaa huomioon ympäröivän luonnon, muun elinkeinotoiminnan, paikallisen yhteisön ja yrityksen oman henkilöstön hyvinvoinnin sekä terveen liiketoiminnan vaatimukset kaivoshankkeen elinkaaren kaikissa eri vaiheissa. Tärkeä osa vastuullista toimintaa on myös avoin ja ennakoiva vuorovaikutus eri sidosryhmien välillä.

Vastuullisuuteen kuuluu jatkuva pyrkimys toiminnan parantamiseen kaikilla osa-alueilla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusien teknologioiden tai prosessien kehittämistä ja käyttöönottoa, tutkimusyhteisön kautta saatavan tiedon soveltamista käytäntöön tai muualla maailmassa toimiviksi koettujen parhaiden käytäntöjen hyödyntämistä kotimaisessa toimintaympäristössä.

ProKaivos esittelee Suomessa käynnissä olevat yhteistyöfoorumit sekä tutkimus- ja kehityshankkeet, joiden tavoitteena on parantaa vastuullisuutta kaivostoiminnan eri osa-alueilla.

IMG_4971_Endomines_AB_RT
Ympäristötyötä Pampalon kaivoksella. Kuva: Endomines.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto

Sitran käynnistämä Kestävän kaivostoiminnan verkosto tarjoaa neutraalin foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle. Kestävän kaivostoiminnan verkosto pyrkii ennalta sovittamaan kaivostoiminnan, ympäristön ja ympäröivän yhteiskunnan välisiä intressiristiriitoja ja vähentämään konflikteja.

Verkostossa korostuu yhteistyö teollisuuden ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välillä. Verkosto mahdollistaa tietojen ja kokemusten jakamisen sekä edesauttaa entistä vastuullisempien toimintatapojen rakentamisen ja käyttöön ottamisen. Verkosto sitoutuu yhteistyöhön yhdessä sovittujen tavoitteiden ja toimintatapojen puitteissa. Sitra tukee yhteistyön rakentamista, kokoaa tutkimustietoa ja vertaiskokemuksia sekä auttaa verkostoa rakentamaan niiden pohjalta toimivia työkaluja.

Verkoston päätavoitteena on yhdessä kehittää kestävämmän kaivostoiminnan edellytyksiä Suomessa, ei parantaa kaivosten yleisiä toimintaedellytyksiä. Itsenäisesti toimivan verkoston toiminnasta halutaan tehdä pysyvää ja jatkuvaa.

Lisätietoa: Kestävän kaivostoiminnan verkosto 

Sustainable Acceptable Mining

VTT:n koordinoima Sustainable Acceptable Mining -hanke tuotti kaivannaissektorille uusia kestävän kehityksen arviointiin tarkoitettuja työkaluja, jotka soveltuvat erityisesti ympäristön- ja sosiaalisten kysymysten hallintaan ja viestintään. Tavoitteena oli lisätä kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa erityisesti Suomessa ja pohjoisilla alueilla. Hankkeessa huomioitiin kestävän kehityksen elementit ja sen toteutus jaettiin viiteen työpakettiin seuraavasti:

WP1: Tulevaisuuden kaivostoiminta
WP2: Kestävät liiketoimintakonseptit
WP3: Vedenkäytön tehokkuus ja riskien arviointi
WP4: Sosiaalinen hyväksyttävyys
WP5: Synteesi

SAM –hanke kuului TEKESin kestävän kaivannaisteollisuuden Green Mining – ohjelmaan  (2013-2015).

Lisätietoa: Sustainable Acceptable Mining VTT:n sivuilla

Kaivostoiminnan sosiaalisen toimiluvan edellytykset ja työkalut

Tutkimushankkeen tavoitteena on kaivostoiminnan sosiaalisen toimiluvan yleisten asenne- ja arvopohjaisten taustaehtojen sekä käytännön edellytysten ja toimintamallien selvittäminen sekä kehittäminen. Kohteena ovat Suomessa erityisesti metalli- ja teollisuusmineraalikaivokset, mutta kokemuksia ja esimerkkejä otetaan myös kiviaines-ja luonnonkiviteollisuudesta. Tutkimus pyrkii kehittämään yhteistyö- ja toimintamalleja paikallisten asukkaiden, yritysten ja viranomaisten kesken turvaamaan kestävää hyvinvointia kaivannaistoiminnan koko elinkaaren ajalle. Hanke päättyi syksyllä 2014.

Tutkimushankkeen tehtävä jakautuu seuraaviin osiin:

1. Kaivostoiminnan hyväksyttävyys
2. Sosiaalisten vaikutusten hallinta ja suunnittelu
3. Kaivosyhtiöiden ja kuntien vuorovaikutus ja kehitystoimet Suomessa

 Lisätietoa: Tutkimushanke Itä-Suomen yliopiston sivuilla

UPACMIC – Sivutuotteiden ja vaihtoehtoisten rakennusmateriaalien hyödyntäminen kaivosten suojarakenteissa

UPACMIC on LIFE+ -hanke, jonka tavoitteena on tuoda esille vaihtoehtoisten rakennusmateriaalien taloudelliset ja ympäristölliset hyödyt uusissa kaivoshankkeissa ja jo olemassa olevien kaivosten ennallistamisessa. Hankkeessa hyödynnetään erilaisia jäte- ja sivutuotemateriaalien sekoituksia, joiden käytöstä on jo kokemuksia infrarakentamisen kehittämisprojekteista. Nyt tätä teknologiaa sovelletaan ensimmäistä kertaa kaivosteollisuudessa Belvederen Hituran kaivoksella.

Hankkeen tavoitteena on osoittaa, että kaivosjätteen suojarakenteiden eristysrakenteita voidaan merkittävästi parantaa, mikäli nykyisin käytetyt materiaalit korvataan teollisuuden sivutuotteiden ja jätemateriaalien yhdistelmillä, sekä kehitetään uusi, älykäs puskurointimenetelmä. Hankkeessa kerätty tieto luo vakaan tietopohjan, jonka perusteella voidaan arvioida sekä kansallista politiikkaa että EU-politiikkaa liittyen resurssitehokkuuteen ja kaivosjätteiden hallintaan.

Hanketta koordinoi Ramboll Finland Oy ja rahoittaa EU LIFE+ Ympäristö ja Hallinto -ohjelma.  Suomen Ympäristöministeriö tukee hanketta taloudellisesti. Hanke käynnistyi heinäkuussa 2013 ja se päättyy elokuussa 2018. 

Lisätietoa: UPACMIC-hanke Ramboll Finland Oy:n sivuilla