Tutkimus työhyvinvoinnista sekä tuottavuudesta kaivosalan muutoksessa

24.6.2015, 14:46 - Jenna Stenroos

Teollisuustaito Oy toteuttaa työhyvinvointi ja työn tuottavuus rakennemuutoksessa –projektin, jonka päätavoitteena on vähentää teollisuuden suhdannemuutosten vaikutusta metalli- ja metsäteollisuuden alihankintayritysten henkilöstölle ja liiketoiminnalle. Hankkeessa selvitetään toimialojen vallitsevat parhaat käytännöt ja kokemukset, sekä käytetään niistä parhaiten soveltuvia osia hankkeessa suunniteltavan toimintamallin tukena. Projekti toteutetaan pääasiassa vuoden 2015 aikana ja rahoitetaan siihen osallistuvien yritysten taholta sekä Euroopan Unionin Sosiaalirahaston (ESR) tuella. Projektissa keskitytään Pohjois-Suomen ja erityisesti Kainuun alueen yritysten toimintaan.

Hankkeen painopistealueiksi on valittu metsä- ja kaivannaisteollisuus, niiden työllistävyyden ja aluetaloudellisen merkityksen perusteella. Molemmat toimialat ovat suhdanteista voimakkaasti riippuvaisia ja molempien toimialojen merkittävä toimintaa ja kannattavuutta ohjaava tekijä on toimintaympäristön muuttuminen. Hankkeessa keskitytään kyseessä olevien toimialojen työhyvinvointiin, jaksamiseen ja työntuottavuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Hankkeessa rakennetaan toimintamallit pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Mallien avulla yritykset voivat selvitä rakennemuutoksessa mahdollisimman vähin menetyksin työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden osalta. Hankkeen kohderyhmänä ovat myös ne viranomais- ja muut liitännäistahot, joiden vastuulla sekä tehtävänä on reagoida työvoiman muuttuneisiin tilanteisiin mahdollisissa lomautus ja irtisanomistilanteissa. Hankkeessa luodaan toimintamalleja myös työnsä menettäneille uuden työn löytämiseksi tai yrittäjyyteen kannustamisessa. Johdon ja koko työyhteisön on merkittävästi helpompaa toimia ja katsoa tulevaisuuteen, mikäli käytettävissä on malleja ja erilaisia työkaluja vaihtuvien tilanteiden varalle.

Hankkeen työkalut julkaistaan hankkeen päätyttyä verkossa ja tiedotustilaisuudessa, joista tiedotetaan mm. Teollisuustaito Oy:n internet-sivuilla. Lisätietoja projektista ja siihen osallistumisesta antaa toimialajohtaja Kare Lappalainen (kare.lappalainen@teollisuustaito.fi, +358 44 7224643).