Soklin tieyhteydet mukana Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavassa

15.8.2016, 15:35 - ProKaivos

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheen kuulemiseen, joka kestää 15.8.2016 – 14.9.2016. Tällöin kaikilla osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus kaavasta. Muistutukset tulee jättää kirjallisesti tai sähköisesti karttapalvelun kautta 14.9.2016 mennessä. Muistutuksiin laaditaan vastineet, jotka käsitellään ohjausryhmässä ja viedään maakuntahallitukseen hyväksyttäväksi.

Maakuntakaava on strateginen kehittämisen väline, joka vaikuttaa kuntien kaavoitukseen, muuhun alueiden-käyttöön ja viranomaisten toimintaan. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava koskee Rovaniemen ja Kemi-järven kaupunkeja sekä Pelkosenniemen, Posion, Ranuan, Sallan ja Savukosken kuntia. Maakuntakaavaa varten on laadittu yksitoista erillisselvitystä sekä täydentäviä lisäselvityksiä.

Kaavaehdotuksessa esitetään Lappi-strategian 2040 aluerakenteen perusteella keskeiset liikenteen kehittämiskäytävät. Kaivostoiminnan vyöhykkeillä informoidaan alueen mineraalipotentiaalista. Lisäksi osoitetaan maaseudun kehittämisen kohdealueita ja matkailun vetovoima-alueita.

Rovaniemen ja Kemijärven päätaajamat lähialueineen esitetään kaupunkikehittämisen kohdealueina, joilla varaudutaan yritystoiminnan kasvuun, logistiikan muutoksiin ja asuinalueiden eheyttämiseen. Kaavaehdotuksessa esitetään myös keskeisin maantieverkko ja rautatiet. Uudelle ratayhteydelle Rovaniemeltä Sodankylään osoitetaan kaksi vaihtoehtoista linjausta, toinen suoraan, toinen Kemijärven kautta. Kaavaehdotuksessa esitetään myös Soklin kaivoshankkeeseen liittyvät tieyhteydet.

Maakuntakaavaehdotuksessa Rovajärven ampuma- ja harjoitusalue laajenee koillisosastaan. Kantatie 82:n varressa sallitaan pienimuotoista täydennysrakentamista meluarvojen sallimissa puitteissa. Kemijoen tulva-ryhmä on määritellyt vesistöalueen tulvariskien hallinnan ensisijaiseksi tavoitteeksi riittävän suuren, tulvavesiä pidättävän tekoaltaan rakentamisen Kemijoen yläjuoksulle. Kemihaaran tekoallas osoitetaan energia-altaana sisältäen varauksen vesivoimalaitokselle. Kaavassa osoitettu allasvaraus edellyttää Naturasta poikkeamista eikä maakuntakaavaa voida hyväksyä ennen kuin valtioneuvosto on päättänyt poikkeamisesta.

Maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen kaava-alueella. Lisäksi kaavassa on myös tuulivoimaloiden alueita, turpeenottoalueita sekä maa-ainestenottoalueita.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta järjestetään yleisötilaisuudet suunnittelualueen kunnissa ja Sodankylässä. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita yleisötilaisuuksiin.

Yleisötilaisuuksien aikataulu:

 

Kemijärven kulttuurikeskus 18.8.2016 klo 18.00

Rovaniemen kaupungin valtuustosali 22.8.2016 klo 18.00

Sodankylän kunnan valtuustosali 23.8.2016 klo 16.00

Pelkosenniemen koulu (Koulutie 9) 23.8.2016 klo 19.00

Savukosken kunnan valtuustosali 24.8.2016 klo 16.00

Sallan kunnan valtuustosali 24.8.2016 klo 19.00

Posion kunnan valtuustosali 25.8.2016 klo 16.00

Ranua, Hotelli Ilveslinna 25.8.2016 klo 19.00

Koko Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä Lapin liiton internet-sivulla: http://www.lappi.fi/lapinliitto/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava

Lisätietoja:

Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, puh. 0400 240 504, riitta.lonnstrom@lapinliitto.fi

Maakuntainsinööri Juha Piisilä, puh. 040 711 8382, juha.piisila@lapinliitto.fi

Aluesuunnittelija Jaakko Raunio, puh. 040 662 1774, jaakko.raunio@lapinliitto.fi

Aluesuunnittelija Olli Rönkä, puh. 040 634 2062, olli.ronka@lapinliitto.fi