Ruotsi: Nya och ändrade regler för prospektering den 1 augusti 2014

4.9.2014, 06:56 - Pekka Suomela

Lisätietoja Bergstaten’in sivuilla ruotsiksi tai englanniksi

Riksdagen har den 11 juni 2014 beslutat att bifalla regeringens förslag till ändringar i minerallagens (1991:45) bestämmelser om undersökningsarbeten. Ändringarna innebär att prospektörens skyldighet att informera om undersökningsarbeten utvidgas. Som följd av lagändringen har även ändringar i mineralförordningen gjorts. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2014.

Syftet med lagändringarna är att säkerställa att de som berörs av undersökningsarbetena får den information de behöver för att de ska kunna tillvarata sina rättigheter i förhållande till prospektören. Lagändringarna innebär även att en prospektör ska underrätta de sakägare som begär det, om när arbetet på berörd fastighet ska påbörjas respektive när arbetet slutförts. Lagändringen innebär även att bevakningen av och ansvaret för allmänna intressen vid mineralprospektering tydliggörs.