Oikeusministeriö: Pohjoismainen saamelaissopimus parafoitu 13.1.2017

14.1.2017, 08:38 - Pekka Suomela

Norjan, Ruotsin ja Suomen välillä neuvotellun pohjoismaisen saamelaissopimuksen neuvotteluvaltuuskuntien puheenjohtajat ovat tänään parafoineet eli neuvotteluvaiheen päätteeksi alustavasti vahvistaneet sopimustekstin. Ruotsinkielinen tekstiversio on julkaistu. Sopimuksen suomenkielinen käännös valmistuu lähipäivinä. Oikeusministeriön koko tiedote.

Parafointi tarkoittaa neuvotteluorganisaatioiden edustajien vahvistusta sopimustekstille. Sopimuksen voimaantulo ja allekirjoittaminen sopijavaltion puolelta edellyttää poliittista hyväksyntää.

Sopimuksen mukaan Suomen, Ruotsin ja Norjan hallitukset tunnustavat (muun muassa),

att samerna måste ha tillgång till land och vatten som grundval för samisk kultur, språk och samhällsliv,

att samer – liksom andra – på så väl individuell som kollektiv grund kan ha upparbetat både äganderätt och bruksrättigheter,

att konventionen säkerställer men inte förändrar upparbetade rättigheter i samiska områden,

att staterna har möjlighet att säkerställa att samerna tar del i värdet av de naturresurser som utvinns i samiska områden med beaktande av den effekt på samernas näringar, kultur och traditionella livsföring som utvinning av naturresurser haft och har i samiska områden”

Sopimuksen artikla 32 kuuluu seuraavasti: Förvaltning av naturresurser

Med beaktande av att samers rättigheter till land och vatten är av särskild betydelse för bevarandet av samernas kultur, språk och samhällsliv, ska staterna och andra som förvaltar statlig egendom så långt som möjligt samråda med eller på annat sätt aktivt involvera samerna i frågor rörande förvaltningen av naturresurser som berör samerna och som inte omfattas av kraven i artikel 17.

Lue koko sopimus ruotsin kielellä.