Kittilän kaivoksen allasvuodon korjaustoimenpiteet edenneet suunnitellusti

11.12.2015, 15:56 - Jenna Stenroos

Agnico Eaglen Kittilän kaivos on lopettanut puhdistetun prosessiveden lisäjuoksutuksen NP3-rikastushiekka-altaasta pintavalutuskentälle. Lisäjuoksutuksen avulla altaan veden pinta on saatu lasketuksi sellaiselle tasolle, että vuodonhallintasuunnitelman mukaisia korjaustoimenpiteitä on pystytty jatkamaan.

Kittilän kaivos teki aiemmin Lapin ELY-keskukselle ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta ja sai siltä päätöksen, jonka mukaan puhdistettua prosessivettä voidaan pumpata NP3-altaasta ylimääräisenä juoksutuksena viiden viikon ajan lokakuun lopusta marraskuun loppuun. Prosessiveden laatu on voimassa olevan ympäristöluvan mukainen.

ELY-keskuksen päätöksen jälkeen ylimääräiset juoksutukset alkoivat 23. lokakuuta. Päätöksen mukaan prosessiveden lisäjuoksutus sai olla enintään 400 kuutiometriä tunnissa ympäristöluvan salliman määrän lisäksi. Kun NP3-altaan vedenpinta oli laskenut tasolle +231,50, lisäjuoksutusta oli pienennettävä 300 kuutiometriin tunnissa. Lisäjuoksutuksen oli määrä päättyä, kun altaan veden pinta on laskenut tasolle +230,00. Tämä tavoite saavutettiin 16. marraskuuta.

Korjaustoimenpiteet, jotka aloitettiin 26. marraskuuta, käsittävät kaksi vaihetta. Suunnitelman mukaisesti toteutuneessa ensimmäisessä vaiheessa altaaseen ajettiin moreenia vuodon tukkimiseksi. Toimenpiteiden seurauksena vuoto pieneni odotetusti, jolloin voitiin siirtyä toiseen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa, joka aloitettiin 10. joulukuuta, ajetaan moreenin päälle rikastushiekkaa moreenikerroksen tiivistämiseksi. Toimenpiteiden viimeisenä vaiheena altaan vaurioitunut osa täytetään kokonaan rikastushiekalla, jolloin vesialue saadaan siirretyksi pois patorakenteen läheisyydestä ja vaurioituneelta alueelta.

Toisen vaiheen työt valmistuvat kuluvan talven aikana, minkä jälkeen altaan suunnitellut korjaustoimenpiteet on saatettu päätökseen.

Vuoto ei ole vaurioittanut NP3-altaan rakenteita eikä vaarantanut patoturvallisuutta.

www.agnicoeagle.fi