Kaivosteollisuus ry:n kesäkuun uutiskirje

27.6.2018, 13:22 - Jenna Stenroos

 

Puheenjohtajan kesäterveiset

Meillä kaivosihmisillä ollut syytä iloita alamme tämänhetkisestä suhdanteesta. Kaivoksiin investoidaan ja kaivosten tukitoimintoihin sekä kaivosteknologiaan liittyvät yritykset palkkaavat lisää väkeä ja valmistautuvat kapasiteettiensa nostoihin. Työvoiman kysynnän kasvu näkyy myös selvityksessä, jonka meille teki KPMG.

Erityisen tärkeä rooli näiden ja erityisesti hieman pienempien yritysten kansainvälistymiselle ja menestykselle ovat kotimaiset menestystarinat kaivoksilta. Kotimaisten referenssien avulla yritykset, kuten esimerkiksi työnantajani Forcit, on voinut uskottavasti ottaa etunojassa isoja askeleita lähimarkkinoillamme ja kiinnostus on herännyt jo paljon kauempanakin. En voi kylliksi korostaa Suomen kaivosteollisuuden roolia tällä matkalla, joka on vasta alussa. Viennin edistämisessä Mining Finland -ohjelma ansaitsee myös kiitokset.

Keskusteluun yritysten yhteiskuntavastuusta tuomme oman panoksemme Kestävän kaivostoiminnan verkoston kautta, jonka perustajajäsen olemme. Verkosto on tuonut eri alojen toimijat yhteen etsimään keinot mahdollisimman vastuulliselle kaivostoiminnalle. Olemme panostaneet verkoston toimintaan merkittävästi, kevään aikana on esimerkiksi järjestetty koulutustilaisuuksia sekä kaivostoiminnan että malminetsinnän vastuullisuudesta. Verkoston ajankohtaisista kuulumisista voi lukea täältä.

Aurinkoista kesää kaikille!

Tommi Halonen
Kaivosteollisuus ry, puheenjohtaja
Oy Forcit Ab, Chief Operating Officer

Akkuteknologian kehitys näkyy raaka-ainemarkkinoilla

 

Liikenteen sähköistyminen on keskeisessä asemassa päästöjen vähentämisessä. Nykyään alle kaksi prosenttia autoista on hybridi- tai sähköautoja, mutta määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti. Sähköautojen määrä Pohjoismaissa kasvoi viime vuonna 57 prosenttia. Tämän hetkisten arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä noin 25 prosenttia uusista autoista on hybridi- tai sähköautoja.

Sähköautojen runsastuminen ja energiamurros, esimerkiksi uusiutuvan energian käytön kasvu sähkön tuotannossa ja akkuteknologian kehitys, näkyvät raaka-ainamarkkinoilla. Kaikki tämä heijastuu myönteisesti näkymiin myös Suomessa. Erityisesti sähköautojen kysynnän kasvusta Suomi hyötyy monella tapaa.

Akkujen raaka-aineina käytettävien nikkelin ja koboltin saatavuus on kriittistä sähköautojen markkinakehitykselle. Suomi onkin merkittävä osa näiden keskeisten akkukemikaalien kuten litiumin, nikkelin ja koboltin eurooppalaista tuotantoketjua.

Nikkelin tuotannossa olemme suuri toimija EU:ssa. Keliber Oy valmistelee litiumin tuotantoa ja kobolttihankkeita kehittää usea toimija, mm FinnCobalt sekä Latitude 66. Kobolttia tuotetaan jo Terrafamen laitoksella sekä Bolidenin Kevitsan ja Kylylahden kaivoksilla. Metallinjalostuksen keskittymät Harjavallassa ja Kokkolassa ovat akkukemikaalien tuotannossa merkittävässä roolissa. Kaivossektorin kasvaessa ja investoidessa myös suomalaisella kaivosteknologialla on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa vientiään.

Tilastotietoa 2017

Malminetsinnässä Suomessa kairausmäärät kasvoivat edellisestä vuodesta 53 %. Kairausta tehtiin yhteensä 273 km ja siihen investoitiin reilut 60 M€. Kaikki yhteenlasketut investoinnit kaivostoimintaan olivat 303 M€, kasvua edelliseen vuoteen oli 25 %. Nostetun malmin määrä kasvoi 11 %,

Sijoitukset malmin etsintään ovat selvästi kääntyneet Suomessa kasvuun viimeisen parin vuoden aikana. Kaivannaisteollisuuden kaivettujen tonnien kokonaismäärä on jatkanut selvää kasvuaan. Viime vuosien muutos tulee metallikaivoksista.

Voit lukea lisää tilastotietoa verkkosivuiltamme.

Kaivosteollisuuden vaikutukset tuotokseen ja työllisyyteen Suomessa

Summertime greetings from the Chairman

We in the  mining industry have reason to be happy with current trends. Investments are being put into mines and supporting activities, while enterprises in the field of mining technology are hiring more staff and preparing for raising capacity. The growth in the demand for manpower is also evident from a report we commissioned from KPMG.

Finnish success stories from mines played a particularly important role in the internationalisation and success of these and slightly smaller enterprises. Using domestic references, companies, such as my employer Forcit, have plausibly been able to take bigger steps forward in our immediate markets and further interest has even been inspired from much further afield. I cannot emphasise enough the role of the Finnish mining industry on this journey that is just beginning. The Mining Finland programme also deserves praise for the work it has done in promoting exports.

We provide our own input in discussions about corporate social responsibility through the Finnish Network for Sustainable Mining, of which we are a founding member. The network has brought together actors from different sectors to search for the ways for ensuring mining is conducted as responsibly as possible. We have put great effort into the operations of the network with, for instance, training sessions organised in the spring focusing on the responsibility of mining operations and exploration.

Tommi Halonen
FinnMin, chairman
Oy Forcit Ab, Chief Operating Officer

Developments in battery technology evident on the raw materials market

Electrification of traffic plays a key role in the reduction of emissions. Nowadays less than two percent of vehicles are hybrids or electric cars, but this number is expected to rise dramatically. The number of electrically powered vehicles in the Nordic countries increased by 57 percent last year. According to current estimates, by 2030 approximately 25 percent of all new cars will be hybrid or electric cars.

The increased abundance of electrical vehicles and the energy transition, for instance growth in the use of renewable energy in generating electricity and battery developments can be seen in the raw material markets. These all create positive outlooks for Finland. Finland stands to benefit from the increased demand for electrical cars in a number of ways.

The availability of nickel and cobalt are critical for the market development of electrical vehicles, as these are used as raw materials for making batteries. Indeed, Finland is an important link in the European production chain for these key battery chemicals such as lithium, nickel and cobalt.

We are a large supplier of nickel in the EU. Keliber Oy prepares lithium production and a number of players are developing cobalt projects, such as FinnCobalt and Latitude 66. Cobalt is already produced at the Terrafame plant and at the Kevitsa and Kylylahti mines run by Boliden. Concentrating metal refining in Harjavalta and Kokkola plays a significant role in the manufacturing of battery chemicals. As the mining sector grows and invests, Finnish mining technology has great potential to expand its export operations.

Statistics for 2017

Exploration in Finland increased by a growth of 53% in drillings over the previous year. Drills covered a total distance of 273 kilometres and saw investments exceeding 60 million euros. The combined investments made into the mining industry totalled 303 million euros, representing a growth of 25% over the previous year. The quantity of extracted ore grew by 11%.

Investments into ore exploration have clearly started to grow in Finland over the past couple of years. The overall extracted tonnage of the mining industry has continued distinct growth. The change over recent years comes from metal mines.

Koko uutiskirje löytyy täältä..