Kaivannaisteollisuus: Yleisö tarvitsee perustietoa kaivostoiminnasta

4.2.2014, 11:31 - Jenna Stenroos

(LEHDISTÖTIEDOTE 4.2.2014) Talvivaaran kipsisakka-altaan vuotoa koskevassa raportissaan Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) toteaa, että mediassa onnettomuus esiintyi ympäristökatastrofina. Viranomaisten mukaan kyseessä ei kuitenkaan ollut suuronnettomuus, vaan epätietoisuutta ja suuttumusta aiheuttanut tapaus.

Yleisellä tasolla on selvää, että suomalaiset tarvitsevat lisää luotettavaa tietoa kaivoksista ja niiden toiminnasta, jotta tämän tärkeän ja kasvupotentiaalisen teollisuuden alan kehitys jatkuisi. Kaivannaisteollisuus ry jatkaa luotettavan ja ajantasaisen perustiedon jakamista suomalaisille, jotta tietoisuus lisääntyisi ja suuttumus kääntyisi arvostukseksi. Tässä työssä tarvitaan lisäksi muidenkin vaikuttavien tahojen panosta.
– Tekemistä riittää, eivätkä asiat käänny hetkessä. Lisäksi vaaditaan koko teollisuudelta peiliin katsomista, toteaa toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

OTKESin raportti suosittaa, että varautumista teollisuuden ympäristöonnettomuuksiin tulee kehittää. Riskienhallinta on maamme kaivoksilla arkipäivää. Kaivosten osalta on syytä lisätä, että teknisen turvallisuuden osalta riskienhallinta jo sisällytetty vuoden 2011 kaivoslakiin. Riskien tunnistaminen, arviointi ja varautuminen kuuluvat kaikissa turvallisuusasioissa rutiinitoimintaan.

Kaivannaisteollisuus on samaa mieltä OTKESin kanssa siitä, että alan lupa- ja hallintoprosessit ovat liian hajautettuja ja monimutkaisia. Molempia prosesseja olisi syytä keskittää ja nopeuttaa, jotta kaivosteollisuuden lupaava kasvu jatkuisi ja siten toisi vaurautta eri puolille Suomea. Pohjatyö on jo aloitettu vuosi sitten julkaistun TEM:n kestävän kaivannaistoiminnan toimintasuunnitelman myötä.

Lisätietoja:

Pekka Suomela
toiminnanjohtaja
Kaivannaisteollisuus ry