Tieto vähentää tuskaa

19.12.2013, 11:59 - Miia Mikkonen

Tieto vähentää tuskaa

Ympäristövaikutusten arviointi suurhankkeiden yhteydessä perustuu lakiin ympäristövaikutusten arvioinnista. Siinä ei puhuta suoraan sosiaalisten vaikutusten arvioinnista, mutta lain hengessä vaikutukset ihmisten terveyteen ja viihtyisään elinympäristöön nostavat esiin myös tämän ulottuvuuden. YVA-prosessi on hankkeesta vastaavan vastuulla ja ympäristöviranomainen varmistaa, että hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvat saavat antaa mielipiteensä asiasta. Selvitysten ja kuulemisten vuoksi prosessi vie aikaa ja mikäli hankkeen suunnitelma muuttuu tutkimusten  vuoksi projektin edetessä, voi lisäajan ottaminen olla tarpeen. Hankkeesta vastaavan sekä viranomaisen näkökulmasta tämä on normaalia, mutta hankkeen osallisten näkökulmasta aika kulkee hitaasti, vastausten saaminen on hidasta ja viivästykset ovat turhauttavia.

Aika ei ole ainoa osallisen kannalta vaikeasti hallittava asia, vaan itse prosessi kokonaisuudessaan on vaativa ja siihen liittyvä tietomäärä usein valtava. Osallinen voi esimerkiksi olla kesämökin omistaja kaivoshankkeen läheisyydestä, jossa hän haluaisi viettää huoletonta vapaa-aikaa kaukana arjen kiireistä. Maan uumenissa odottava malmi asettaakin YVA:in perehtymättömän mökkiläisen haastavaan tilanteeseen, jossa hänen on osattava keskustella asiantuntijoiden kanssa asioista, joista hänellä ei voi olettaa olevan syvällistä tietoa. Yksityinen intressi kohtaa hänen takapihallaan muiden osallisten intressit sekä paikallisen, alueellisen ja jopa kansallisen edun työpaikkojen ja kehityksen nimissä, jolloin tilanne on vähintään tukala. Voimattomuuden tunnetta lisää vielä se, että vastassa on usein iso yritys asiantuntijoineen.

Miten tätä osallisen taakkaa ja hankkeen kannalta niin arvokasta vastuuta voisi keventää? Lain asettama kuulemisvelvoite on auttamattomasti riittämätön ja hankkeesta vastaavan kannattaa ehdottomasti ottaa aktiivinen rooli tiedon tarjoajana. Avoin keskustelu ja aktiivinen vuorovaikutus ovat helpoin tie parantaa osallisen asemaa ja antaa hänelle mahdollisuus vaikuttaa hankkeeseen. Lopputulos on aina eri osapuolten intressien summa eikä kaikkien toiveita voida täyttää, mutta tavoitteena onkin saavuttaa kaikkien kannalta mahdollisimman hyvä kompromissi.

Tiedon tarjoamiseen on monta väylää, joista kannattaa koota itselle sopivin paketti. Internet-sivut ovat avoinna jatkuvasti ja niille on hyvä koota hankkeeseen liittyviä asiakirjoja ja tiedotteita. Netti ei ole kuitenkaan autuaaksi tekevä foorumi, vaan perinteisellä, kohdistetulla kirjeelläkin on sijansa. Näistä puuttuu vielä vuorovaikutusmahdollisuus, joten kasvokkain käytävät keskustelut joko pienryhmissä tai tuvan pöydän ääressä kahvin kera tarjoavat aidon, henkilökohtaisen keskustelumahdollisuuden. Hankkeesta vastaavan on jaksettava vastata kerrasta toiseen samoihin kysymyksiin ja selittää asiat ymmärrettävästi. Väärin ymmärretyt asiat herättävät epäluuloa ja synnyttävät huhuja, joiden oikominen on työlästä. Usein myös tietotason nouseminen lieventää ennakkoluuloja ja pelkoja, joten tieto ei ole aina tuskaa lisäävää.

Ympäristövaikutusten arviointi, sekä siihen liittyvä sosiaalisten vaikutusten arviointi, eivät ole suora tie hankkeen sosiaaliseen hyväksyttävyyteen. Hankkeesta vastaavan on oltava aktiivinen toimija yhteisössä ja ansaittava sen luottamus. Sosiaalisen toimiluvan hankinta on jatkuva prosessi, joka kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja sen eteen kannattaa tehdä töitä. Yhteistyön sujuvuus ja toiminnan hyväksyttävyys eivät vain auta hallitsemaan riskejä ja vähennä toiminnan haasteita, vaan tuovat lisäarvoa koko toimintaympäristölle ja antavat suurimman mahdollisen hyödyn eri osapuolille. Käytyjen keskustelujen myötä saatu tieto on tärkeää ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa ja kertoa selkeästi, miten tieto on kerätty ja mitä muutoksia sen pohjalta on tehty. Tämä vähentää ihmisten kokemaa turhautumista, jos he kokevat että puhetta kyllä riittää, mutta asioille ei kuitenkaan tehdä mitään. Tärkeintä ei siis ole se mitä puhutaan, vaan se, mitä tehdään.

 

MMikkola2

Miia Mikkonen on Northland Mines Oy:n yhteiskuntasuhdevastaava.