Kipsisakka-altaan vuoto ei vielä näy Jormas- ja Laakajärvessä

8.5.2013, 07:32 -

syvänteisiin. Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tilan kehityksen kannalta on oleellista

Lähde: Kaivannaisteollisuus