Talvivaara: Lumijoessa näkyy merkkejä lähialueelle saostuneen uraanin uudelleen liukenemisesta

10.4.2013, 14:40 -

uraanipitoisuuksia Talvivaaran alueen vesistöissä ja antaa tarvittaessa suosituksia veden käytölle. Talvivaaran kaivosalueella havaittiin vuoto kipsisakka-altaassa sunnuntaina 7.4.2013. Tämän