STUK: Talvivaaran lähilammessa korkeita uraanipitoisuuksia

11.3.2013, 15:56 -

. Talvivaaran kaivosyhtiö on aloittanut asian selvittämisen. Marraskuun kipsisakka-altaan vuodon… Talvivaaran ilmoittamien vesimäärien perusteella. Liukoisessa muodossa vesissä oleva uraani pitää